พัทธยา เทศทอง


Wheelchair Basketball วีลแชร์บาสเกตบอล

กติกาฉบับนี้ใช้สำหรับการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอล ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์วีลแชร์บาสเกตบอลนานาชาติ ( I W B F – International Wheel Chair Basketball Federation) ที่มีประสบการณ์ในกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลมายาวนาน ซึ่งกติกาวีลแชร์บาสเกตบอลนี้มีพื้นฐาน มาจากกติกาบาสเกตบอลของ “สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ ( F I B A – International Basketball Federation )
กติกาวีลแชร์บาสเกตบอลฉบับนี้ ในส่วนที่กล่าวถึง ผู้เล่น ผู้ฝึกสอน กรรมการหรือบุคคลอื่นที่ระบุเป็นเพศชายนั้น สามารถนำไปใช้กับเพศหญิงได้ และโปรดเข้าใจด้วยว่าเป็นเหตุผลในทางปฏิบัติเท่านั้น

หมวด 1 เกมวีลแชร์บาสเกตบอล ( Rule One-The Game )
ข้อ 1 คำจำกัดความ ( Definition )
1.1 เกมวีลแชร์บาสเกตบอล ( Wheelchair Basketball Game ) เกมวีลแชร์บาสเกตบอลเป็นเกมที่เล่นโดยทีม 2 ทีม แต่ละทีมมีผู้เล่น 5 คน จุดมุ่งหมายของแต่ละทีม คือ ทำคะแนนด้านห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้าม และป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทำคะแนน
เกมวีลแชร์บาสเกตบอลจะถูกควบคุมการแข่งขัน โดยกรรมการ ( Officials ) เจ้าหน้าที่โต๊ะ( Table Officials ) ผู้ควบคุมการแข่งขัน ( Commissioner ) และผู้จำแนกนักกีฬา ( Classifier )
1.2 ห่วงตาข่ายฝ่ายตรงข้าม / ห่วงตาข่ายฝ่ายตนเอง ห่วงตาข่ายด้านที่ทีมรุกไปทำคะแนน คือ ห่วงตาข่ายฝ่ายตรงข้าม และห่วงตาข่ายที่ทีมป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทำคะแนน คือ ห่วงตาข่ายฝ่ายตนเอง
1.3 ฝ่ายชนะเกมการแข่งขัน ( Winner of the game ) ทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน เป็นฝ่ายชนะเกมการแข่งขัน

หมวด 2 สนามและอุปกรณ์การแข่งขัน ( Rule Two-Court and Equipment )
ข้อ 2 สนาม ( Court )
2.1 สนามแข่งขัน ( Playing Court ) ต้องเป็นพื้นเรียบ แข็ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีขนาดความยาว 28 เมตร และมีขนาดความกว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบในของเส้น
สหพันธ์แห่งชาติ ( The Nation Federation ) มีอำนาจรับรองการแข่งขัน และใช้สนามที่มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 26 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 14 เมตร ได้
2.2 เส้น ( Lines ) เส้นทุกเส้นต้องเป็นสีเดียวกัน (ควรเป็นสีขาว) มีความกว้างของเส้น 5 เซนติเมตร และต้องทำให้มองเห็นได้ชัดเจน
2.2.1 เส้นเขตสนาม (Boundary Line) สนามแข่งขันกำหนด โดยเส้นเขตสนามที่ประกอบด้วยเส้นหลัง
( End Line ) เป็นเส้นทางด้านกว้าง และเส้นข้าง ( Side Line ) เป็นเส้นทางด้านยาว เส้นดังกล่าวนี้ไม่ใช่ส่วนของสนามแข่งขัน
สิ่งกีดขวางใดๆ รวมทั้งเก้าอี้นั่งของทีมจะต้องอยู่ห่างจากเส้นเขตสนามอย่างน้อย 2 เมตร

เส้นกลาง วงกลมยาง และครึ่งวงกลม
เส้นกลาง ( Centre Line ) ต้องขนานกับเส้นหลัง โดยลากจากจุดกึ่งกลางเส้น
ข้างด้านหนึ่งไปถึงอีกด้านหนึ่ง และต้องยื่นต่อออกไปจากเส้นข้างทั้ง 2 ด้านๆ ละ 15 เซนติเมตร
วงกลมยาง ( Centre Circle ) อยู่กึ่งกลางสนาม มีรัศมี 1.80 เมตร วัดถึงขอบนอกของเส้นรอบวง ถ้าจะทาสีพื้นวงกลมยาง จะต้องเป็นสีเดียวกับสีพื้นที่เขต 3 วินาที
ครึ่งวงกลม ( Semi Circles ) ทำไว้ในสนาม โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกึ่งกลางเส้นโยนโทษ มีรัศมี 1.80 เมตร วัดถึงขอบนอกของเส้นรอบวง เส้นโยนโทษและเขต 3 วินาที
เส้นโยนโทษ ( Free Throw Line ) ต้องลากให้ขนานกับเส้นหลัง โดยวัดจากขอบ
ในของเส้นหลังเข้าไปในสนาม 5.80 เมตร เส้นโยนโทษมีความยาว 3.60 เมตร จุดกึ่งกลางเส้นโยนโทษจะต้องอยู่บนเส้นสมมติ ที่ลากจากจุดกึ่งกลางเส้นหลังด้านหนึ่งไปถึงอีกด้านหนึ่ง
เขต 3 วินาที ( Restricted Areas ) คือ พื้นที่ในสนามแข่งขันที่กำหนดโดยเส้นหลังเส้นโยนโทษ และเส้นที่ลากจากจุดที่ห่างจากจุดกึ่งกลางเส้นหลังออกไปข้างละ 3 เมตร ไปถึงขอบปลายแต่ละด้านของเส้นโยนโทษ เส้นดังกล่าวนี้ รวมทั้งเส้นหลัง ถือเป็นส่วนของเขต 3 วินาที ถ้าจะทาสีพื้นในเขต 3 วินาที จะต้องเป็นสีเดียวกับสีพื้นวงกลมกลาง
ช่องเข้าแย่งบอล ( Rebound Places ) ทำไว้ตามแนวเขต 3 วินาที สำหรับให้ ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในระหว่างมีการโยนโทษ
2.2.4 พื้นที่ยิงประตู 3 คะแนน ( Three-Point Field Goal Area ) พื้นที่ยิงประตู 3 คะแนนของทีม คือ พื้นที่ทั้งหมดของสนามแข่งขัน ยกเว้น พื้นที่ใกล้ห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้ามที่กำหนดไว้ด้วยเส้น ดังนี้

เส้นขนาน 2 เส้น ที่ลากจากเส้นหลัง ตั้งฉากกับเส้นหลังเข้าไปในสนาม โดยวัดจากจุดที่พื้นที่กำหนดมาจากจุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้าม ลงมาตั้งฉากกับพื้นถึงขอบสนามของเส้น มีความยาว 6.25 เมตร และถึงจุดกึ่งกลางเส้นข้าง 1.575 เมตร เส้นโค้งที่มีรัศมี 6.25 เมตร วัดถึงขอบนอกของเส้น (เป็นจุดที่กำหนดไว้ตามที่กล่าวข้างต้น) ลากจากปลายเส้นขนานด้านหนึ่งไปบรรจบกับปลายเส้นขนานอีกด้านหนึ่ง
2.2.5 เขตที่นั่งของทีม ( Team Bench Areas ) เขตที่นั่งของทีม ทำไว้นอกสนามด้านเดียวกับโต๊ะผู้บันทึก
เขตที่นั่งของแต่ละทีม กำหนดโดยเส้นที่ลากต่อจากเส้นหลังยาวออกไปอย่างน้อย 2 เมตร และอีกด้านหนึ่งที่ยาวอย่างน้อย 2 เมตร เช่นเดียวกัน โดยลากจากเส้นข้างตั้งได้ฉากกับเส้นข้าง ณ จุดที่ห่างจากจุดกึ่งกลางเส้นข้าง 5 เมตร
ต้องมีที่นั่ง 1 ที่ ในเขตที่นั่งของทีมไว้สำหรับผู้ฝึกสอนและผู้ติดตามทีม สำหรับผู้เล่น ให้ใช้รถวีลแชร์เป็นที่นั่ง บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวกับทีมต้องอยู่ด้านหลังและห่างจากเขตที่นั่งของทีมอย่างน้อย 2 เมตร

ข้อ 3 อุปกรณ์การแข่งขัน ( Equipment )
อุปกรณ์การแข่งขันที่ต้องจัดเตรียม มีตามรายการต่อไปนี้
ชุดห่วงตาข่ายที่ประกอบด้วย
- กระดานหลัง
-ห่วงตาข่าย (ต้านแรงดึง Press Release) ซึ่งประกอบด้วย ห่วง (Ring)
และตาข่าย (Net)
ลูกบาสเกตบอล ( เบอร์ 6 และเบอร์ 7 )
นาฬิกาจับเวลาแข่งขัน
ป้ายคะแนน
เครื่องจับเวลา 24 วินาที
นาฬิกาจับเวลาหรือเครื่องมืออย่างอื่น (ที่ไม่ใช่นาฬิกาจับเวลาแข่งขัน) ใช้จับเวลานอก
เครื่องให้สัญญาณเสียงที่มีเสียงดังต่างกัน 2 ชุด
ใบบันทึกคะแนน
ป้ายฟาล์วผู้เล่น
ป้ายฟาล์วทีม
เครื่องแสดงการสลับ-ส่งบอล
พื้นสนาม ( Playing Floor)
สนามแข่งขัน ( Playing Court )
แสงสว่าง
รายละเอียดที่มากกว่านี้เกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขัน ให้ดูในภาคผนวกที่ “ อุปกรณ์การแข่งขันบาสเกตบอล” ( Basketball Equipment )
3.1 รถวีลแชร์ ( Wheel Chairs )
3.1.1 จะต้องให้ความสำคัญเป็นการเฉพาะกับรถวีลแชร์ ต้องพิจารณาว่ารถวีลแชร์เป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่น การใช้รถวีลแชร์ที่มีลักษณะไม่ตรงตามกติกาต่อไปนี้ จะมีผลทำให้รถวีลแชร์คันนั้นถูกห้ามไม่ให้ใช้ในการแข่งขัน
3.1.2 อนุญาตให้มี “ เบาะรองนั่ง “ ( Cashion ) ได้เพียงอันเดียวบนที่นั่งรถวีลแชร์ และต้องมีขนาดเดียวกับที่นั่ง เบาะรองนั่งต้องหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร ยกเว้น ผู้เล่นที่มีแต้มประจำตัว ( Point Players) 3.5 , 4 และ 4.5 เบาะรองนั่งจะหนาได้ไม่เกิน 5 เซนติเมตร เบาะรองนั่งต้องมีความเหนียวและหนาแน่นเท่ากันตลอด เมื่อพับมุมตรงข้ามสามารถมาบรรจบกันได้ และมีความหนาเท่ากันตลอด เบารองนั่งต้องมีความหนาไม่เกินกว่าที่กำหนด และต้องไม่มีลักษณะเป็นมุมที่แหลมคม ต้องไม่มีส่วนที่เป็นไม้กระดานหรือวัสดุแข็งบนที่นั่ง เพื่อใช้รองเบาะรองนั่ง
3.1.3 ที่วางเท้า (Footrest)หรือส่วนที่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ใช้ป้องกัน เป็นคานคู่ขนานด้านหน้า / ด้านข้างของรถวีลแชร์จะต้องสูงจากพื้นไม่เกิน 11 เซนติเมตร ตลอดความยาว ความสูงดังกล่าวจะวัดในขณะที่ “ ล้อหน้าเล็ก “ (Front Castor) อยู่ในตำแหน่งที่กำลังเคลื่อนไปด้านหน้าคานดังกล่าว อาจจะมีลักษณะตรงหรือมีส่วนโค้งได้เล็กน้อย แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นมุม
3.1.4 ส่วนด้านล่างของที่วางเท้า จะต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดรอยแตกของพื้นผิวสนาม คานที่ติดล้อจะต้องติดแน่นกับด้านล่างของที่วางเท้า อนุญาตให้มี “ล้อหลังเล็ก” (Small Anti-Tip Castor ) ที่ติดแน่นอยู่ด้านหลังรถวีลแชร์ จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ข้อแนะนำ ( Comment ) ล้อหลังเล็ก ใช้ประโยชน์ในการทรงตัว ให้มีได้ 1 หรือ 2 ล้อ แต่งต้องไม่เกิน 2 ล้อ ติดแน่นกับโครงรถ หรือด้านหลังของดุมล้อ ( Either the Frame or the Rear Axle ) ที่ตำแหน่งด้านหลังของรถวีลแชร์ ล้อเล็กด้านหลังอาจจะสัมผัสพื้นสนามเป็นครั้งคราว หรือสัมผัสพื้นสนามต่อเนื่องไปก็ได้ ระยะห่างของความกว้างระหว่างล้อหลังเล็กต้องมีระยะอยู่ภายในล้อหลังใหญ่ (Two Big Wheels) ทั้งสองล้อ เมื่อผู้เล่นนั่งในรถวีลแชร์ในลักษณะที่รถกำลังเคลื่อนไปข้างหน้า ส่วนล่างสุดของล้อหลังเล็ก ( Anti- Tip Castor (s)) จะอยู่สูงจากพื้นได้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร และล้อหลังเล็กจะต้องไม่ยื่นล้ำออกไปนอกแนวหลังสุดของล้อหลังใหญ่ ขณะที่รถวีลแชร์อยู่ในลักษณะกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
หมายเหตุ ภายใต้ความหมายของข้อแนะนำดังกล่าว ถือว่า ล้อหลังเล็กไม่ใช่ล้อรถ
3.1.5 ส่วนสูงสุดของราวด้านข้างที่นั่ง ( Side Seat Rails ) รวมทั้งวัสดุที่ประกอบเป็นที่นั่งรถวีลแชร์ จะต้องสูงจากพื้นสนามไม่เกิน 53 เซนติเมตร ในขณะที่ล้อหน้าเล็ก ( Front Castor) อยู่ในลักษณะกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
3.1.6 รถวีลแชร์ อาจจะมีล้อได้ 3 หรือ 4 ล้อ นั่นคือ ล้อใหญ่ 2 ล้อด้านหน้า และล้อเล็ก 1 หรือ 2 ล้อด้านหน้า ล้อใหญ่เมื่อใส่ยางเรียบร้อยแล้ว ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 69 เซนติเมตร กรณีรถวีลแชร์มี 3 ล้อ ล้อหน้าเล็กจะต้องติดตั้งในตำแหน่งกึ่งกลางด้านใน ของคานคู่ขนานด้านหน้าของรถวีลแชร์ และอาจจะเพิ่มล้อหน้าเล็กล้อที่ 2 ด้านหน้ารถวีลแชร์ได้
3.1.7 ให้มีราวมือจับ ( Handrail ) ได้ข้างละ 1 ราว
3.1.8 รถวีลแชร์จะต้องไม่มีเครื่องบังคับทิศทาง (Steering) ไม่มีห้ามล้อ ( Breakes) และไม่มีเฟืองทด ( เกียร์ –Gear )
3.1.9 ยางล้อ ( Tyre) หรือยางล้อเล็กที่ทำให้เกิดเป็นรอยบนพื้นสนาม ไม่อนุญาตให้ใช้ ยกเว้นจะสาธิตให้เห็นได้ว่า สามารถลบรอยที่เกิดขึ้นบนพื้นออกได้โดยง่ายดาย
3.1.10 ที่พักแขน ( Arm Rests) และเครื่องพยุงลำตัวส่วนบน จะต้องติดแน่นกับรถวีลแชร์ และต้องไม่ล้ำออกไปนอกแนวขาหรือนอกแนวลำตัวของผู้เล่น เมื่อนั่งในรถวีลแชร์ในท่าปกติ
3.1.11 คานคู่ขนานที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถวีลแชร์ จะต้องมีเบาะนวมหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บที่หัวเข่าของผู้เล่นอื่น

หมวด 3 ทีม ( Rule Three-Teams )
ข้อ 4 ทีม ( Teams )
4.1 คำจำกัดความ
4.1.1 สมาชิกของทีมที่จะแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวกับอายุที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกำหนดไว้
4.1.2 สมาชิกของทีมที่จะมีสิทธิ์ลงแข่งขัน ต้องมีชื่อในใบบันทึกคะแนนก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน โดยที่เขาไม่ได้ทำฟาล์วเสียสิทธิ์ หรือทำฟาล์วครั้งที่ 5
4.1.3 ในเวลาแข่งขัน ( Playing Time ) สมาชิกของทีมจะมีสถานะ ดังนี้
เป็นผู้เล่น ( Player) เมื่อเขาอยู่ในสนามและมีสิทธิ์แข่งขัน เป็นผู้เล่นสำรอง ( Substitute) เมื่อเขาไม่ได้อยู่ในสนามแข่งขัน แต่เขายังมีสิทธิ์ลงแข่งขันได้ เป็นผู้เล่นที่ถูกให้ออก ( Excluded Player) เมื่อเขาทำฟาล์วครั้งที่ 5 แลไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน
4.1.4 ในเวลาพักการแข่งขัน ( Interval of Play) สมาชิกทุกคนของทีมที่มีสิทธิ์ลงแข่งขัน
มีสถานะเป็น “ ผู้เล่น “
4.2 หลักเกณฑ์ ( Rule )
4.2.1 แต่ละทีม ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนดังนี้
สมาชิกของทีมที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันไม่เกิน 12 คน รวมทั้งหัวหน้าทีม
ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ถ้าทีมต้องการมีผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ผู้ติดตามทีม ไม่เกิน 5 คน ต้องนั่งในเขตที่นั่งของทีม ทำหน้าที่ เช่น
ผู้จัดการทีม แพทย์ประจำทีม นักกายภาพบำบัด นักสถิติ และล่าม เป็นต้น
4.2.2 ผู้เล่น 5 คน ของแต่ละทีมต้องอยู่ในสนามในเวลาแข่งขันและสามารถเปลี่ยนตัวได้
4.2.3 ผู้เล่นสำรองจะกลายเป็นผู้เล่น และผู้เล่นจะกลายเป็นผู้เล่นสำรอง เมื่อ :-
เมื่อกรรมการอนุญาตให้ผู้เล่นสำรองเข้าไปในสนามแข่งขัน
กรณีมีเวลานอกหรือระหว่างเวลาพัก เมื่อผู้เล่นสำรองได้ไปแจ้งขอเปลี่ยนตัว
ต่อผู้บันทึก
4.3 เสื้อชุดแข่งขัน ( Uinforms)
4.3.1 เสื้อชุดแข่งขันของทีมต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
เสื้อ ( Shirts ) ที่มีสีเหมือนกันทั้งด้านหน้า – ด้านหลัง ผู้เล่นทุกคนต้องเอา
ชายเสื้อไว้ในขอบกางเกง ชุดที่มีเสื้อกับกางเกงติดกัน อนุญาตให้ใช้ได้ ( All-In-Ones )
เสื้อยืดมีแขน ( T-Shirt ) ไม่อนุญาตให้ใส่ด้านในชุดแข่งขัน ยกเว้น ผู้เล่นคน
นั้นมีใบรับรองแพทย์ จึงจะใส่ได้ และเสื้อยืดมีแขนต้องเป็นสีเดียวกับเสื้อชุดแข่งขัน
กางเกงขายาวหรือกางเกงขาสั้น ( Trousers or Shorts ) ที่มีสีเหมือนกันทั้ง
ด้านหน้า-ด้านหลัง อนุญาตให้ใช้ได้ และสีกางเกงไม่จำเป็นต้องสีเดียวกับสีเสื้อ
กางเกงยืดรัดรูปชั้นใน ( Undergarments ) ใช้ใส่ได้ แต่ต้องเป็นสีเดียวกับ
กางเกงชุดแข่งขัน
4.3.2 สมาชิกของทีมต้องใส่เสื้อชุดแข่งขันติดตัวเลขที่มีสีตัดกับสีเสื้อ ทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง ตัวเลขต้องมองเห็นได้ชัดเจนและต้องมีขนาด ดังนี้
ตัวเลขด้านหลังต้องสูงอย่างน้อย 20 เซนติเมตร
ตัวเลขด้านหน้าต้องสูงอย่างน้อย 10 เซนติเมตร
ตัวเลขต้องมีความกว้างอย่างน้อย 2 เซนติเมตร
แต่ละทีมต้องใช้ตัวเลข 4 – 15
สหพันธ์แห่งชาติ ( National Federation) มีอำนาจในการใช้ตัวเลขอื่น
ในการจัดการแข่งขันของตัวเอง แต่ต้องเป็นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก
ผู้เล่นในทีมเดียวกันต้องไม่ใส่เสื้อที่มีหมายเลขเดียวกัน
การโฆษณาหรือการติดตราสัญลักษณ์บนชุดแข่งขัน ( Logo ) สามารถทำได้
แต่ต้องมีระยะห่างจากตัวเลขไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
4.3.3 แต่ละทีมต้องมีเสื้อชุดแข่งขันอย่างน้อย 2 ชุด
ทีมชื่อแรกในโปรแกรมการแข่งขัน ( ทีมเหย้า-Home Team) ต้องใส่เสื้อสีอ่อน
( Light Colour ) ควรจะเป็นสีขาว
ทีมชื่อหลังในโปรแกรมการแข่งขัน (ทีมเยือน-Visiting Team) ต้องใส่เสื้อสีเข้ม
( Dark Colour )
ถ้าทั้ง 2 ทีมตกลงกันได้ ทีมอาจจะเปลี่ยนสีเสื้อกันได้
4.3.4 ไม่อนุญาตให้ลงแข่งขัน โดยไม่สวมรองเท้า ( Bare Foot )
4.4 อุปกรณ์อย่างอื่น
4.4.1 อุปกรณ์ทุกอย่างที่ผู้เล่นใช้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่จัดไว้เพื่อการเล่นวีลแชร์บาสเกตบอล อุปกรณ์อย่างอื่นที่ทำให้ผู้เล่นสูงขึ้น เอื้อมได้มากขึ้น หรือทำให้ได้เปรียบโดยไม่ยุติธรรม จะไม่อนุญาตให้ใช้
4.4.2 ผู้เล่นต้องไม่ใช้อุปกรณ์ ( เครื่องใช้ ) ที่เป็นเหตุทำให้ผู้เล่นอื่นบาดเจ็บ
ไม่อนุญาต ให้ใช้เครื่องต่อไปนี้
- เครื่องป้องกันนิ้ว มือ แขนท่อนล่าง หรือข้อศอกที่ทำด้วยหนัง พลาสติก
พลาสติกอ่อน โลหะ หรือวัสดุอื่นใด แม้ว่าจะหุ้มด้วยนวมก็ตาม
- เครื่องมีคม หรือเครื่องใช้ที่ทำให้เกิดรอยถลอก ( เล็บต้องตัดสั้น )
- ที่คลุมศีรษะ ที่คาดผม หรือเครื่องประดับอย่างอื่น
อนุญาต ให้ใช้สิ่งต่อไปนี้ได้
- เครื่องป้องกันไหล่ แขนท่อนบน ขาท่อนล่าง โคนขา ที่ทำด้วยวัสดุที่ห่อหุ้ม
แล้วอย่างดี
- เครื่องป้องกันหัวเข่าที่มีการห่อหุ้มอย่างดี
- เครื่องป้องกันจมูก และทำด้วยวัสดุแข็ง
- ของใช้อย่างอื่นที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นอื่น
- ที่คาดศีรษะ ที่มีขนาดกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร ทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำให้เกิด
รอยถลอก ทำด้วยพลาสติกอ่อน ทำด้วยยาง หรือผ้า
4.4.3 การใช้อุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อนี้ ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเทคนิคของ IWBF ( IWBF Technical Commission )

ข้อ 5 เวลาแข่งขัน คะแนนเท่ากัน และการต่อเวลา
5.1 เกมการแข่งขัน ประกอบ 4 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 10 นาที
5.2 ช่วงเวลาพัก 2 นาที ระหว่างช่วงเวลาแรก ช่วงเวลาที่ 2 (ครึ่งแรก) ระหว่างช่วงเวลาที่ 3 และช่วงเวลาที่ 4 (ครึ่งหลัง) และก่อนช่วงต่อเวลาแต่ละช่วง
5.3 ช่วงเวลาพัก 15 นาที
5.4 ถ้าทั้ง 2 ทีม มีคะแนนเท่ากัน เมื่อหมดเวลาการแข่งขันของช่วงเวลาที่ 4 เกมจะต้องแข่งขันต่อไปด้วยการต่อเวลา อาจจะหลายๆ ครั้ง ๆละ 5 นาที จนกว่าจะมีทีมใดชนะ

ข้อ 6 การทำคะแนน 1 คะแนน จากการยิงโทษ
การทำคะแนน 2 คะแนน จากการเลอัพ ,ยิงลูกปกติ
การทำคะแนน 3 คะแนน จากการยิงนอกเส้น ครึ่งวงกลม
ข้อ 7 การฟาล์วแบ่งออกเป็น การฟาล์วบุคคล และการฟาล์วทีม
7.1 ฟาล์วบุคคล ฟาล์วได้ 5 ครั้ง
7.2 ฟาล์วทีม ฟาล์วได้ 4 ครั้ง ครั้งต่อไป ถ้าเกิดฟาล์วขึ้นจะยิงลูกโทษทุกๆครั้งที่ฟาล์ว และการฟาล์วทีมให้การฟาล์วในแต่ละช่วงเวลา

ข้อ 8 การทำคะแนนในแต่ละครั้งที่ครอบครองบอล ทีมที่ครอบครองบอลแต่ละทีม มีเวลา ทำคะแนนภายใน 24 วินาที โดยการแข่งในการครอบครองบอลแดนหลัง 8 วินาที

ข้อ 9 ระบบการจำแนกระดับความพิการนักกีฬา
9.1 การแข่งขันที่เป็นทางการของสหพันธ์วีลแชร์บาสเกตบอล ( I.W.B.F ) ผู้เล่นแต่ละคนต้องมีบัตรจำแนกระดับความพิการนักกีฬา ที่ออกให้โดยคณะกรรมการจำแนกระดับความพิการนักกีฬา ของสหพันธ์วีลแชร์บาสเกตบอลนานาชาติ
การปฏิบัติของผู้เล่นจะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบที่ระบุใน ID ค่าของนักกีฬา คนพิการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการแข่งขัน ตลอดทัวร์นาเมนท์ ผู้จำแนกระดับความพิการซึ่งประจำอยู่ที่โต๊ะเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ของบัตร และแก้ไขค่าของแต้มประจำตัวผู้เล่น
9.2 การจำแนกระดับความพิการที่มีผลสมบูรณ์ตามกติกา ของสหพันธ์วีลแชร์บาสเกตบอลนานาชาติ ( I.W.B.F ) มีแต้มประจำตัวนักกีฬา คือ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 และ 4.5
9.3 ตลอดการแข่งขันทีมต้องมีผู้เล่นในสนามที่มีแต้มรวมกันสูงสุด ไม่เกิน 14 แต้ม
9.4 ถ้าทีมใดส่งผู้เล่นลงสนามสูงเกิน 14 แต้ม ให้ปรับฟาล์วเทคนิคผู้ฝึกสอนของทีมนั้น และต้องแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้ถูกต้องในเวลาเดียวกันนั้นด้วย

หมายเหตุ การแข่งขันทีมชาย ใช้ลูกบาสเกตบอล เบอร์ 7
การแข่งขันทีมหญิง ใช้ลูกบาสเกตบอล เบอร์ 6

 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330