พัทธยา เทศทอง


ประวัติสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อตั้งสมาคมฯ

เริ่มก่อตั้งสมาคมกีฬาคนพิการ ครั้งแรกมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2526 โดยผู้เริ่มก่อตั้ง 3 คนคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน นายธีระ รมยาคม และนายสันต์ชัย พูลสวัสดิ์ และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากสันติบาล กรมตำรวจ โดยชื่อว่า สมาคมกีฬาคนพิการไทย และนายกสมาคมคนแรกคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน เลขาธิการคือ รองอธิการบดี กรมพลศึกษา ในสมัยนั้น (นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้สมาคมใช้ คำลงท้ายว่า แห่งประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2531

ความเป็นมา
สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย จัดตั้งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2528 มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการเล่นกีฬาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของคนพิการให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น สร้างความสามารถให้กับคนพิการทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศ และช่วยก่อให้เกิดการประสานความสามัคคี ระหว่างบุคคลในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วย
ปัจจุบันสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเล่นกีฬาของคนพิการ นับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติกีฬาอาเซียน พาราเกมส์ กีฬาเฟสปิกเกมส์ กีฬาชิงแชมป์โลกคนพิการ ทางสมาคมฯ มีความรับผิดชอบกีฬาทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล 7 คน ( FOOTBALL )ว่ายน้ำ (SWIMMING) อื่น ๆ ในขณะที่สมาคมกีฬาคนปกติทั่วไปจะรับผิดชอบ 1 ชนิดกีฬาต่อสมาคม ได้รับการสนับสนุนเงินจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ปีละ 200,000.-บาท เท่ากับสมาคมอื่น ๆ เป็นเหตุให้มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนส่งเสริมการเล่นกีฬาของคนพิการต่อไป

วัตถุประสงค์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ คือ
+ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การกีฬาให้แก่คนพิการ
+ส่งเสริมสนับสนุนมารยาท วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม
+ส่งเสริมให้คนพิการมีความสามัคคี มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพพลานามัย มีประพฤติชอบ
มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเป็นพลเมืองดี
+ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการรู้จักใช้กีฬาเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
และพักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง
+ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสหพันธ์ และสมาคมกีฬาคนพิการนานาชาติร่วมกับองค์กรอื่น ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
+เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการภายในประเทศ
+เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาคนพิการไปแข่งขันต่างประเทศทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง

รายนามนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีต - ปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิการบดีกรมพลศึกษา
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2526 – 2528
2. นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง อธิการบดีกรมพลศึกษา
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2528 – 2536
3. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2536 – 2537
4. นายสมวงศ์ ศรีสมวงศ์ รองอธิการบดีกรมพลศึกษา
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2537 – 2539
5. พลเอก ไพบูลย์ เอมพันธ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2539 – 2544
6. พลโท พิศาล วัฒนวงษ์คีรี คณะกรรมการที่ปรึกษากองทัพบกและประธาน
สหพันธ์กีฬาคนพิการภาคพื้นอาเซียน
นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2544 – 2546
7. พันเอก โอสถ ภาวิไล รองผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผล
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม
นายกสมคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อปี พ.ศ. 2546 - 2552


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330