พัทธยา เทศทอง
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
ประธานกรรมการ
พลเอกวิภาส ตันสุหัช
รองประธานกรรมการ
วันชัย สุระกุล
รองประธานกรรมการ
ดร.ณัฐ อินทรปาน
ที่ปรึกษา
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
ที่ปรึกษา
พลเอกชูศิลป์ คุณาไทย
ที่ปรึกษา
กนกพันธุ์ จุลเกษม
ที่ปรึกษา
สมบัติ คุรุพันธ์
ที่ปรึกษา
พิทักษ์ พลขันธ์
กรรมการ
อำนวย กลิ่นอยู่
กรรมการ
ชาญวิทย์ มุนิกานนท์
กรรมการ
นพดล จิรบุญดิลก
กรรมการ
สุรสิทธิ์ ทองจันทร์
กรรมการ
อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
กรรมการ
รวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์
กรรมการ
บุญเลิศ ฆนาพรวรกาญจน์
กรรมการ
สมบัติ พิพัฒน์พงษ์
กรรมการ
สุรชาติ แจสุรภาพ
กรรมการ
ศิริวรรณ จิระโพธิรัตน์
กรรมการ
พันเอกภูษิต เฟื่องฟู
กรรมการ
มาโนชญ์ มัชฌิมาวรรณ
เหรัญญิก
พันเอกโอสถ ภาวิไล
เลขาธิการ
วิธสิทธิ์ ยังประดิษฐ
รองเลขาธิการ
พ.อ.อำพัน ไทยแท้
รองเลขาธิการ
กิตติพงษ์ โพธิมู
รองเลขาธิการ
 
Days to Go
Days to Go
Days to Go

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player