พัทธยา เทศทอง


“จุตินันท์” ประธานพาราไทยร่วมแถลงการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา(Sport City) ประจำปี2561 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนสำนักต่างๆ มาร่วมเป็นเกียรติอย่างมากมาย

โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ต้องการเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาทุกมิติ เปิดนโยบายจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) คัดเลือกทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกระดับสู่การเป็นเมืองกีฬาในอนาคต

ท่านประธานจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กล่าวว่า “การจัดตั้งเมืองกีฬา ถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดต่างๆ มากขึ้น และที่สำคัญยังทำให้จะเป็นการกระตุ้นให้บริษัทห้างร้านภาคเอกชนมีความสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนวงการกีฬา ในระดับภูมิภาคของประเทศเพิ่มมากขึ้นอีก เพราะเมืองได้รับการจัดตั้งให้เป็นเมืองกีฬานั่น จะมีการจัดการแข่งขันที่เป็นสากล ซึ่งไปสู่ความสนใจของคนในชุมชนหรือจังหวัดนั้นๆมากขึ้น จนเป็นนำมาสู่การเข้าร่วมสนับสนุนของภาคเอกชน ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศตามไปด้วยนั่นเอง”

“ส่วนประโยชน์กับวงการกีฬาคนพิการเกิดขึ้นแน่นอน สิ่งแรกคือ นักกีฬาคนพิการได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันกีฬาคนพิการได้เข้ามาอยู่ในศูนย์กลางของวงการกีฬาไทยแล้ว และพาราลิมปิกเอง ซึ่งเป็นผู้ดูแล กีฬาคนพิการทั้งหมดกว่า 30 ชนิดกีฬา ทำให้เราจะมีการกระจายการแข่งขันหรือการอบรบบุคคลากรกีฬาคนพิการไปจัดในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอน”  ประธานพาราลิมปิกไทยกล่าว

ด้านนายพงษ์ภาณุ เปิดเผยว่า “นโยบายจัดตั้งเมืองกีฬาถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับประเทศไทย เป็นศูนย์กลางกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน เพราะการจัดตั้งเมืองกีฬาเป็นส่วนสำคัญ ในการให้บริการการกีฬาและสร้างคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชน นักกีฬา ร่วมถึง นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จนสามารถพัฒนาและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และการสร้างระเบียบวินัยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน” 

โดยเมืองกีฬานี้จะมีโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ และสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ในเรื่องการ ออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ  อีกยังเป็นการพัฒนาสนามแข่งฯ ในระดับภูมิภาคของประเทศให้ รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดตื่นตัวสนในในกีฬามากขึ้น และยังเป็นการจัดประกายให้มีการพัฒนาบุคคลากรด้านกีฬาในแต่ละจังหวัด ให้ก้าวสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย” 

สำหรับขึ้นตอนในการพิจารณาในการจัดตั้งเมืองกีฬานั้น ขณะนี้ได้มีการร่างกฎเกณฑ์ พิจารณา และเสนอหลักเกณฑ์ให้กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา จนร่วมไปถึงคณะกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ประจำปี 2561 เพื่อนำไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไปแล้ว นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดให้จังหวัดต่างๆ ยื่นความประสงค์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา ประจำปี 2561 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาครั้งสุดท้าย ก่อนนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเพื่อนำไปสู่การตัดสินต่อไปภายในเดือนมิถุนายน นี้


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330