พัทธยา เทศทอง
ภาพการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ประจำวันที่ 16 มกราคม 2557
 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330