พัทธยา เทศทอง
VTR, NPC Thailand Paralympic Games London 2012, 29 Aug - 9 Sept 2012
 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330