พัทธยา เทศทอง


ATHLETICS   กรีฑา

รหัส T ที่อยู่หน้ากลุ่ม หมายถึง Track กรีฑา ประเภทลู่
รหัส F ที่อยู่หน้ากลุ่ม หมายถึง Field กรีฑา ประเภทลาน

กลุ่มความพิการตา ( 11 , 12 , 13 )
กลุ่ม 11 หมายถึง ตาบอดสนิทหรือเห็นแสงลางๆ เท่านั้น
กลุ่ม 12 หมายถึง สายตาพอมองลางๆในระยะไม่เกิน 2/60 ฟุตและมีมุมลานไม่เกิน 5 องศา
กลุ่ม 13 หมายถึง สายตาพอมองเห็นชัดขึ้นในระยะตั้งแต่ 2/60 และไม่เกิน 6/60 ฟุต และ
มีมุมลานไม่เกิน 20 องศา

กติกาประเภทลู่ ( กลุ่มสายตา )
กลุ่ม 11 ต้องมีไกด์รันเนอร์วิ่งประกบและมีเชือกจักคู่กันระยะห่างไม่เกิน 50 ซ.ม. การเข้าที่เหมือนกับการวิ่งระยะสั้น ใช้ช่องวิ่ง 2 ช่อง ต่อ 1 ทีม ( 1,3,5,7 ) ไกด์จะวิ่งนำหน้านักกีฬาไม่ได้ และต้องวิ่งเข้าเส้นหลังนักกีฬา ถ้าจะปล่อยให้นักกีฬาเข้าเส้นชัยเอง ต้องเหลือระยะทางไม่น้อยกว่า 10 ม. ( นักกีฬากลุ่ม 11 จะต้องใช้ผ้าคาดปิดตาเสมอ )
กลุ่ม 12 จะมีไกด์ก็ได้ ถ้ามีก็ต้องปฏิบัติเหมือนกลุ่ม 11 และใช้ช่องวิ่ง 2 ช่อง เช่นเดียวกัน ( จะใช้ / ไม่ใช้ ไกด์รันเนอร์ ก็ได้ )
กลุ่ม 13 กติกาและการวิ่งจะเหมือนคนปกติทุกอย่าง ใช้ช่องวิ่งช่องเดียวต่อนักกีฬาหนึ่งคน

การวิ่งผลัด จะมีกลุ่ม 11 ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน กลุ่ม 13 ไม่เกิน 1 คน นอกนั้นเป็นกลุ่ม 12
ตัวอย่าง กลุ่ม 11 = 1 คน กลุ่ม 12 = 2 คน กลุ่ม 13 = 1 คน
หรือ กลุ่ม 11 = 1 คน กลุ่ม 12 = 3 คน
หรือ กลุ่ม 11 = 2 คน กลุ่ม 12 = 2 คน
การวิ่งผลัด ไกด์รันเนอร์จะเป็นผู้รับและส่งไม้ผลัด

กติกาประเภทลาน ( กลุ่มตา )
ประเภททุ่มพุ่งขว้าง ใช้อุปกรณ์เหมือนคนปกติ ยกเว้น
กลุ่ม 11 ต้องมีผ้าคาดปิดตา ไกด์ลงไปเป็นผู้ช่วยได้ในการจัดตำแหน่งในที่ยืนบริเวณที่ประลอง
กลุ่ม 12 ไม่ต้องมีผ้าปิดตา และมีไกด์ลงเป็นผู้ช่วยได้ 1 คน
กลุ่ม 13 เหมือนคนปกติ
ประเภทกระโดด
การกระโดดไกล
กลุ่ม 11 จะมีไกด์ลงช่วยได้ 2 คน ( จัดตำแหน่ง 1 คนและให้สัญญาณ ที่บริเวณบ่อกระโดด 1 คน )
กลุ่ม 12 จะมีไกด์ลงช่วยได้ 1 คน ( สำหรับประจำตำแหน่งการยืน ) เขตของแนวสำหรับ Take off 1x1.22 ม. จะใช้แป้งฝุ่นหรือปูนขาวโรยเป็นแนวไว้ นักกีฬาเหยียบที่ใดก็ให้วัดจากจุดในบ่อทรายมายังขอบที่ไกลที่สุดขอบแนว Take off
กลุ่ม 13 เหมือนคนปกติ

กลุ่มพิการปัญญา ( 20 )
กติกาประเภทลู่และลาน.......เหมือนคนปกติ
กลุ่มพิการทางสมอง ( 35-38 ) ลักษณะของเส้นประสาทสั่งการในอวัยวะนั้นๆ
ไม่สามารถสั่งการได้สมบูรณ์
กติกาประเภทลู่ ในการแข่งขัน การออกตัว อนุญาตให้ยืนออกได้
กติกาประเภทลาน ทุ่มพุ่งขว้าง เหมือนคนปกติ ต่างกันที่น้ำหนักของอุปกรณ์ไม่เท่าคนปกติ
กติกาประเภทลาน กระโดด เหมือนคนปกติ
กลุ่มพิการแขน-ขา ( 42-46 )
ลักษณะความพิการ
ขาขาดข้างเดียวเหนือเข่าหรือโปลิโอ
ขาขาด 2 ข้างใต้เข่า
ขาขาดข้างเดียวใต้เข่า
แขนขาด 2 ข้าง
แขนขาดข้างเดียว

ประเภทลู่ การเข้าที่วิ่งระยะสั้นเหมือนกับคนปกติ ยกเว้นบางคนที่ยกเข่าไม่ได้ก็ให้อยู่ในลักษณะก้มต้นมือแตะพื้น ถ้ามือไม่มีให้ใช้แขน 2 ข้าง หรือข้างเดียววางบนพื้น และอาจจะมีที่รองแขนวางแทนได้

การวิ่งผลัดกลุ่ม 42-46
จะมีนักกีฬา 46 ไม่เกิน 2 คน นอกนั้นใครก็ได้อีก 2 คน และถ้ามีกลุ่ม 45 ลงแข่งขัน จะใช้การแตะตัวแทนรับไม้ผลัด และทุกทีมก็ต้องใช้การแตะตัวเช่นกัน ถึงแม้ว่าทีมตนเองไม่มีกลุ่ม 45 ลงแข่งขัน

ประเภทลาน
ทุ่ม พุ่ง ขว้างเหมือนคนปกติ ยกเว้นน้ำหนักของอุปกรณ์ ( กลุ่ม 45 ไม่มี ทุ่ม พุ่ง ขว้างเพราะไม่มีมือ )

ประเภทกระโดด
เหมือนคนปกติ

 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330