พัทธยา เทศทอง


Swimming ว่ายน้ำ

การจัดกลุ่มความพิการในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ เป็นกระบวนการจัดนักกีฬาว่ายน้ำที่มี ความพิการคนละประเภท แต่มีทักษะในการว่ายน้ำที่คล้ายกัน เข้าไว้ในรายการแข่งขันรายการเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มความพิการ S1 – S10 , SB 1-SB 9 และ SM 1-SM10 ตามที่กรมพลศึกษา ( 2542 : 62-64 ) ได้กำหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.กลุ่ม S แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ กรรเชียง และผีเสื้อ จัดการแข่งขันตามกลุ่มลักษณะของความพิการ ดังนี้

กลุ่ม
ลักษณะความพิการ

S1 -พิการแขนขาทั้ง 4 อย่างรุนแรง มีความสามารถในการควบคุมศีรษะและลำตัวได้ไม่ดี

S2-พิการแขนขาทั้ง 4 ต่ำกว่า C5-C6
-กล้ามเนื้อถูกทำลายอย่างรุนแรง
-ตัดแขนขาทั้ง 4

S3-พิการแขนขาทั้ง 4 ต่ำกว่า C6
-กล้ามเนื้อถูกทำลายอย่างรุนแรง
-แขนขาทั้ง 4 พิการ

S4-พิการแขนขาทั้ง 4 ต่ำกว่า C5
-บางรายไม่สมบูรณ์ใน C4
-โปลิโอและไม่สามารถใช้มือในการว่ายน้ำ
-กล้ามเนื้อถูกทำลายเปรียบเทียบได้กับ C7

S5-พิการแขนขาทั้ง 4 อย่างสมบูรณ์ต่ำกว่า C8
-พิการไม่สมบูรณ์ระดับ C7 หรือ C6

S6
-แขนขาดเหนือศอก 2 ข้าง (A5)
-แขนขาดเหนือศอก 1 ข้าง และขาขาดเหนือเข่าด้านเดียวกัน (A9)
-อัมพาตท่อนล่าง T1 - T8
-พิการไม่สมบูรณ์ระดับ C8

S7-ขาขาดเหนือเข่า 2 ข้าง มีส่วนที่เหลือน้อยกว่า 1 ใน 2 ส่วน (A9)
-แขนขาดใต้ศอก 2 ข้าง (A7)
-แขนขาดเหนือศอก 1 ข้าง และขาด้านตรงกันข้ามขาดเหนือเข่า (A9)
-อัมพาตท่อนล่าง T9 - L1

S8-ขาขาดเหนือเข่า 2 ข้าง มีส่วนที่เหลือมากกว่า 1 ใน 2 ส่วน (A1)
-ขาขาดใต้เข่า 2 ข้าง มีส่วนที่เหลือน้อยกว่า 1 ใน 3 ส่วน (A3)
-แขนขาดเหนือศอก 1 ข้าง (A6)
-ฝ่ามือขาด 2 ข้าง
-โปลิโออัมพาตท่อนล่าง ไม่สามารถเตะพยุงตัวได้ แต่สามารถเหยียดตรงและถีบส่งเท้าได้เล็กน้อย

S9-ขาขาดเหนือเข่า 1 ข้าง (A2)
-ขาขาดใต้เข่า 2 ข้าง มีส่วนที่เหลือมากกว่า 1 ใน 3 ส่วน (A3)
-แขนขาดใต้ศอก 1 ข้าง (AB)
-โปลิโอ ขาพิการ 1 ข้าง
-อัมพาตท่อนล่าง ลำตัวใช้การได้

S10-ขาขาดใต้เข่า 1 ข้าง (A4)
-ฝ่ามือขาด 1 ข้าง
-ฝ่าเท้าขาด 2 ข้าง
-โปลิโอ ขาใต้เข่าพิการ

2.กลุ่ม SB แข่งขันประเภทว่ายกบ จัดการแข่งขันตามกลุ่มลักษณะของความพิการ ดังนี้

กลุ่ม
ลักษณะความพิการ

SB1-พิการแขนขาทั้ง 4 อย่างสมบูรณ์ ต่ำกว่า (C6)
-กล้ามเนื้อถูกทำลายอย่างรุนแรง

SB2-พิการแขนขาทั้ง 4 อย่างสมบูรณ์ ต่ำกว่า (C7)
-กล้ามเนื้อถูกทำลายอย่างรุนแรง เทียบเท่า (C7) และไม่สามารถเหยียดนิ้วมือได้เลย

SB3-พิการแขนขาทั้ง 4 อย่างสมบูรณ์ ต่ำกว่า (C8)
-พิการขาทั้ง 2 ข้าง ในระดับ (T1-T5)
-พิการไม่สมบูรณ์ที่ระดับ (C7)

SB4-พิการขาทั้ง 2 ข้างอย่างสมบูรณ์ (T6 –T10)
-พิการไม่สมบูรณ์ที่ระดับ (C8)

SB5-พิการขาทั้ง 2 ข้างอย่างสมบูรณ์ (T10 –L1)
-พิการไม่สมบูรณ์ที่ระดับ (T5)
-ตัดข้อเท้าทั้ง 2 ข้าง สั้นกว่า 1 ใน 4 ส่วน

SB6-ขาขาดเหนือเข่า 2 ข้าง มีส่วนที่เหลือมากกว่า 1 ใน 4 ส่วน (A1)
-พวก Dysmelia แขนสั้นเหนือศอก 2 ข้าง และขาสั้นเหนือเข่า 1 ข้าง
-พวกโปลิโอหรือท่อนล่างอัมพาต ไม่สามารถเตะขาช่วย แต่อยู่ในลักษณะเหยียดและสามารถถีบยันได้นิดหน่อย (ในการกลับตัว)

SB7-แขนขาดเหนือศอก 2 ข้าง (A5)
-ขาขาดใต้เข่า 2 ข้าง มีส่วนที่เหลือน้อยกว่า 1 ใน 2 ส่วน (A3)
-แขนขาดเหนือศอก 1 ข้าง และขาข้างตรงกันข้ามขาดเหนือเข่า
-แขนขาดเหนือศอก 1 ข้าง และขาตรงกันข้ามมีความผิดปกติ
-พวกโปลิโอและอัมพาตท่อนล่างเตะขาได้บ้าง สามารถสตาร์ทโดยการพุ่งและสามารถถีบยันได้

SB8-ขาขาดเหนือเข่า 1 ข้าง (A2)
-ขาขาดใต้เข่า 2 ข้าง มีส่วนที่เหลือน้อยกว่า 1 ใน 2 ส่วน (A3)
-แขนขาดเหนือศอก 1 ข้าง (A6) - แขนขาดใต้ศอก 2 ข้าง (A7)
-โปลิโอ ขาพิการ 1 ข้าง -อัมพาตท่อนล่าง (L5)

SB9-ขาขาดใต้เข่า 1 ข้าง มีส่วนที่เหลือน้อยกว่า 3 ใน 4 ส่วน (A4)
-แขนขาดใต้ศอก 1 ข้าง มีส่วนที่เหลือน้อยกว่า 1 ใน 2 ส่วน (A8)

3. กลุ่ม SM แข่งขันประเภทว่ายเดี่ยวผสม

การหาค่า SM = (กลุ่ม Sx 3) + กลุ่ม SB
4
S คือ ระดับความพิการในกลุ่ม S เช่น S1,S2,S3
SB คือ ระดับความพิการในกลุ่ม SB เช่น SB1,SB2,SB3


 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330