พัทธยา เทศทองคณะแพทย์ในการจัดระดับความพิการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทย

1. นางสาวสมพร ผาณิตรัตน์
2. พันตรี พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ
3. นายวัชระ ภัทรธรรมกุล
4. นางสุชาดา ตันประเสริฐ
5. นายกิตติพงษ์ คงรักเกียรติยศ
6. นายอัครพล คล้ายพุฒ
7. นางสาวเกษวดี งามศิริ

 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330